Kvalitet

Du ska hos oss ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. De insatser som ges av våra medarbetare ska leda till att du får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Insatserna ska bygga på respekt för din vilja, integritet och tillgodose behoven av kontinuitet och säkerhet vid utförandet.

De insatser som ges, ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med dig. Vi ser första mötet med dig som grundläggande, inte bara för insatsernas utformning utan även för relationens fortsatta utveckling och lägger stor vikt vid detta tillfälle. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra kvaliteten utifrån dina behov, din vilja och dina önskemål.

Vi vill att våra kunder, närstående, medarbetare och uppdragsgivare uppfattar oss som ett seriöst och kvalitativt företag. För att möjliggöra detta har vi en bra organisation med tydliga processer och rutiner som styr det arbete som dagligen sker i verksamheten.

Att få vara den man i hjärtat vill vara