Dataskyddsförordningen

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU 679/2016) ska tillämpas inom hela EU från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen förkortas allmänt GDPR som står för General Data Protection Regulation. Förordningen tillämpas på behandlingen av personuppgifter både inom det offentliga och det privata. Den ersätter personuppgiftsdirektivet från 1995 och personuppgiftslagen (1998:204). Det övergripande syftet med dataskyddsförordningen är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet.

DET HÄR ÄR EN PERSONUPPGIFT

Med personuppgift avses varje uppgift som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Till exempel namn, adress och personnummer. Av lagen framgår när och hur personuppgifter får behandlas.

Med behandling av personuppgifter avses åtgärder som till exempel insamling, registrering, lagring, bearbetning, användning, överföring, publicering och utlämning.

SÅ HÄR JOBBAR VI INOM ADIUM OMSORG

Adium Omsorg säkerställer med hjälp av styrdokument att dataskyddsförordningen efterlevs i alla delar av organisationen. Alla anställda som i sitt arbete behandlar personuppgifter ska ha kunskap om i vilket syfte uppgifterna får behandlas, hur de ska lagras och när de ska raderas. 

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om, när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter.

Den enskilde har rätt att en gång per år få besked om vilka personuppgifter som finns registrerade om sig. En skriftlig ansökan görs till Sofia Johansson som är företagets personaladministratör och dataskyddsansvarig. E-post. sofia.johansson@adiumomsorg.se.

DINA PERSONUPPGIFTER INOM ADIUM OMSORG

För att vi ska kunna fullgöra våra myndighetsuppdrag och avtal krävs att vissa personuppgifter behandlas. Det handlar till exempel om att hantera hemtjänst, personlig assistans och särskilda boenden. De uppgifter som behandlas får bara användas i just det sammanhanget och syftet. Det är inte tillåtet att använda uppgifterna i något annat sammanhang eller syfte. Den registrerade ska få information om ändamålen både när uppgifterna samlas in och annars när denne begär det.

Tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen i Sverige är Datainspektionen som på sin webbplats informerar om bland annat dina rättigheter och hur lagen tillämpas. På Datainspektionens hemsida finns också länkar till förordningen i sin helhet.

NÄR VI FOTOGRAFERAR

När vi fotograferar gör vi det för att berätta om våra verksamheter eller för att dokumentera våra verksamheter.