Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem uppfyller de krav som finns i lagar och föreskrifter som Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ledningssystemet innehåller tydliga processer och väl kända rutiner som alla våra medarbetare känner till och som de kan tillämpa i vardagen.