Vår miljöpolicy

Adium Omsorg är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Adium miljöpolicy visar vårt förhållningssätt till frågor som rör miljö- och hållbart företagande. Policyn visar hur vi skapar en långsiktig och hållbar utveckling för våra kunder, medarbetare och företaget som helhet. Vi arbetar för en långsiktigt hållbar miljö som främjar människors hälsa. Vårt miljöarbete ska bygga på ständiga förbättringar och vi ska kontinuerligt sätta upp nya mål för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi följer gällande miljölagstiftning samt andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.

Vår miljöpolicy är integrerat i företagets ledningssystem för kvalitet. Miljöarbetet är inkluderat i företagets kvalitetsråd och finns även med i företagets revisionsprogram. Den största miljöpåverkan har vi från läkemedel, transporter, pappershantering/ kopiering samt el- och värmeförbrukning.

Därför ska vi;

 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos samtliga medarbetare, påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, beställare, leverantörer, myndigheter och organisationer,
 • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar,
 • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör,
 • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom vår organisation,
 • Göra medarbetare medvetna om miljöfrågor och stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling,
 • Inom ramen för vårt arbete för en hållbar utveckling följa lagstiftning och föreskrifter och driva arbetet i en ständig förbättringsprocess,
 • Minska användningen av råvaror samt bidra till en giftfri miljö genom att välja miljöanpassade och närproducerade produkter,
 • Arbeta för att våra medarbetare ska beakta miljö- och naturresursaspekter i sin dagliga verksamhet när det gäller aktiviteter som ger upphov till betydande miljöpåverkan,
 • Minimera miljöpåverkan från el- och värmeförbrukning,
 • Effektivisera avfallshanteringen,
 • Minska pappershanteringen/ kopieringen,
 • Minska elanvändningen genom att använda lågenergibelysning och släcka belysning då vi lämnar ett rum eller en lokal, och
 • Öppet redovisa vårt miljöarbete.
Miljö- och handlingsplaner

Omsorg om vår livsmiljö är en viktig fråga och miljöarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del av vår verksamhet. I och med att Adium inte producerar produkter har vi begränsade möjligheter att påverka produkternas miljöhänsyn. Men som ett led i miljöarbetet är det en självklarhet att vi prioriterar nära samarbete med leverantörer, kunder och partners som är lika angelägna om miljön som vi är.

Från vårt ledningssystem upprättar vi handlingsplaner för samtliga verksamhetsområden inom Adium där verksamhetsansvarig chef upprättar handlingsplaner tillsammans med VD.

Vi sätter årligen mätmål för organisationens olika affärsområden: boende, hemtjänst, hushållsnära tjänster, personlig assistans samt för vår restaurangverksamhet. På så sätt är alla delaktiga och arbetar kontinuerligt för ständiga förbättringar med fokus på kvalitet och miljö.

Adium kvalitetsråd

Varje år en görs en uppföljning där kvalitetsrådet analyserar resultat av mätmål, utförda aktiviteter, utvärdering av måluppföljning och prestanda. Kvalitetsrådet sammanställer resultaten för att åstadkomma positiva förändringar där de små vardagliga miljöåtgärderna är minst lika viktiga som stora förändringar. Detta bildar grund för våra nya miljömål kommande år. Genom kvalitetsrådet arbetar vi systematiskt med kvalitets- och miljömål genom att kontinuerligt planera, göra, kontrollera och följa upp våra kvalitet och miljömål utifrån kvalitetscykeln (Plan - Do - Check - Act).

Resultat samt nya konkreta mätmål kommuniceras regelbundet till alla medarbetare i organisationen. Verksamhetscheferna från företagets olika verksamhetsområden rapporterar till VD. Uppföljning av resultat samt nya mål för kvalitet och miljö kommuniceras sedan ut till alla medarbetare.

Miljömålen följs årligen upp i kvalitetsrådet där miljö och handlingsplaner analyseras och bedöms utefter resultat och prestanda för att man sedan ska kunna arbeta med nya mål för nästkommande år. På så sätt inkluderas alla medarbetare i arbetet med ständiga förbättringar.

Relationer och proaktivt nytänkande

För oss är det viktigt att bygga upp en god relation med våra leverantörer. Vi är partners som samarbetar och arbetar mot miljömål utifrån våra olika organisationsmöjligheter. Vi är trygga i vår kunskap och vi ser alltid till att besitta den kunskap som våra kunder förväntar sig, samtidigt är vi övertygade om vikten av att aldrig se oss som fullärda. Kunder, leverantörer och medarbetare ger oss nya infallsvinklar vilket är av största vikt i utveckling- och förbättringsarbetet av våra processer.

I våra relationer har vi högt i tak där vi vågar vara nytänkande och utmana varandra, vi är lösningsorienterade och letar hela tiden efter nya förbättringsområden.

Kommunikation

Samtliga medarbetare i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid verksamheternas arbetsplatsträffar. Via råd och träffar informerar vi våra kunder muntligt men även skriftligt vad gäller vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra beställare och leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.