Sagt om oss

Inom vår bransch sker årligen nationella patient- och brukarundersökningar. För mer information om våra verksamheters kvalitet klicka vidare här på Äldreguiden.

Äldreguiden
Äldreguiden är en guide på Socialstyrelsens webbplats som presenterar information om alla utförare av hemtjänst och boenden i hela Sverige. Äldreguiden riktar sig till dig som behöver mer information som kan vara vägledande vid val av utförare av hemtjänst eller boende. Information som ges är endast allmän och ska ses som ett komplement till kommunens egen information.

Läs mer om oss på äldreguiden »

Kundundersökningar inom Adium

Vi genomför årligen interna kundundersökningar inom respektive verksamhet. De är viktiga i vår strävan att alltid utveckla verksamheterna till att bli lite bättre.