Vår värdegrund L E V A

Vår vision är att med ödmjukhet och respekt växa och utvecklas till ett medelstort omsorgsföretag i Sverige. Adium vill vara kända för att leverera bästa tänkbara service, vård och omsorg till kund. Företagets organisation bygger på en demokratisk modell där kundens, närstående och medarbetarens inflytande är avgörande.

All äldreomsorg som utförs och ges i våra verksamheter tar sitt avstamp i vår värdegrund och ledstjärna L E V A som är en viktig hörnsten och som finns med i hela det sociala och medicinska omhändertagandet, liksom i utbildning/fortbildning av våra medarbetare. L E V A bygger på att kunden har rätt att få sin service, omsorg och vård utifrån sina egna villkor. Vi vill att kunden ska kunna känna delaktighet, inflytande och självbestämmande i den vård och omsorg som ges och bedrivs i våra verksamheter.

L E V A ger företagets medarbetare drivkraft till måluppfyllelse gentemot kund och närstående med värdeorden i ledstjärnans betydelse Lyhördhet, Engagemang, Vilja och Ansvar. L E V A bygger på respekt och ödmjukhet inför kunden och dennes åldrande. Våra medarbetare ska möta kunden med positiv attityd och med naturlig inställning till åldrandet, nedsatta funktioner och sjukdomar. Adium verksamheter kännetecknas av:

 • L E V A
 • Tydliga processer, rutiner och styrdokument
 • Kompetens och erfarenhet genom hela organisationen
 • Ett väl utarbetat systematiskt kvalitetsarbete
 • Tydliga riktlinjer kring avvikelsehantering
 • Ett tydligt engagemang avseende måltider och kost
 • Ett tydligt engagemang avseende aktiviteter och sysselsättning
 • Ett starkt samhällsengagemang
 • Att se hela människan

L E V A genomsyrar våra verksamheter och utgör grunden för bemötande av kunden och närstående. Våra värderingar är minst lika viktiga hur vi bemöter uppdragsgivaren och andra samarbetspartners men även hur vi inom verksamheten bemöter varandra.

Våra medarbetare kännetecknas av att:

 • Ha ett glatt och positivt bemötande
 • Vara lyhörda och inkännande för kundens behov och önskemål
 • Möta kunden på den nivå där hen befinner sig
 • Visa respekt och värnar om kundens självbestämmande
 • Skapa och inge förtroende hos kunden och dennes närstående
 • Ha förmågan att agera lugnt och metodiskt i alla situationer